Riešenia zabezpečenia strážnej služby a ochrany objektov

Návrh spôsobu a formy

Návrh zabezpečenia objektu vychádza z konkrétnej projektovej dokumentácie, ktorá obsahuje vyznačenie miest vstupov do budovy, označenie miest vyžadujúcich zvýšenú kontrolu, priestory vyhradené pre zamestnancov, nasadenú techniku využitú v objekte pre zvýšenie bezpečnosti a minimalizovania nežiadúcich skutočností (napr. okruh priemyselnej televízie CCTV – kamerové zabezpečenie objektu, zariadenia slúžiace na zabezpečenie vstupov a voľných priestorov realizovaných prostredníctvom infračervených či indukčných bariér, turnikety a pod.).

Projekty podľa stupňa zabezpečenia

Ďalším dôležitým údajom pre spracovanie projektu je stupeň zabezpečenia objektu pred vznikom škôd zapríčinených požiarmi (existencia ústrední používaných v požiarnych systémoch, hlásiče požiaru – typy, počet atď.), či priemyselných havárií (únik vody, plynu a pod.).

V oblasti technického zabezpečenia spolupracujeme s osvedčenými a spoľahlivými partnermi.