Naši zamestnanci strážnej služby

Nasadenie zamestnancov strážnej služby

Zabezpečujeme strážnu a bezpečnostnú službu vykonávanú výlučne kvalifikovanými zamestnancami spĺňajúcimi podmienky vyplývajúce zo zákona o súkromných bezpečnostných službách. Jednotlivých pracovníkov na pohovoroch starostlivo vyberáme. Pred nástupom do služby prechádzajú všetkými nevyhnutnými školeniami. Základným predpokladom pre prijatie, okrem odbornej znalosti a profesionality, je trestná bezúhonnosť dokladovaná aktuálnym odpisom z trestného registra.

Podotýkame, že do našej firmy zásadne neprijímame agresívne, rozporuplné ako aj nevýrazné typy, pričom pri výbere pracovníkov jednoznačne kladieme dôraz na inteligenciu, disciplinovanosť, slušný prejav a napokon aj vzhľad. Nezameriavame sa bezhlavo na lacnú pracovnú silu, ale sústreďujeme sa na stabilitu personálu a ich profesionálnu oddanosť firme.

Testy

Súčasťou vstupných testov a pravidelných preskúšavaní pracovníkov, je aj test fyzickej pripravenosti. U vyčlenených pracovníkov, určených pre špecifické úlohy, je to dokonca aj výcvik pre boj zblízka pod vedením profesionálneho inštruktora.
Tí zamestnanci, ktorí sú oprávnení nosiť strelnú zbraň a pri výkone služby ju používajú, pravidelne absolvujú odborné preskúšavanie a cyklicky musia absolvovať systematickú streleckú prípravu pod vedením odborných inštruktorov.

Disciplína

Určení vedúci pracovníci našej spoločnosti v rámci systematických kontrol dôsledne dbajú o prísne dodržiavanie disciplíny a dohodnutého spôsobu výkonu služby a nekompromisné dodržiavanie jeho režimu. Všetky nedostatky zo strany našich zamestnancov sú hodnotené ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny, na základe ktorých, v zmysle zákonníka práce, s príslušným zamestnancami okamžite rozväzujeme pracovný pomer. Interné smernice pre výkon služby jednoznačne pripravené v spolupráci s klientom, koordinujú prácu členov bezpečnostnej služby, pričom pravidelné konzultácie so zákazníkom, ako aj priebežné spoločné hľadanie nových riešení, prispievajú ku skvalitňovaniu dohodnutej a už realizovanej ochrany.

Technická služba

V prípade potreby, respektíve požiadavky klienta, zabezpečujeme chránený objekt kamerovým systémom, respektíve jeho prepojenie na pult centrálnej ochrany.