Zisťovanie dôkazných skutočností

Činnosť obchodných detektívov

Detektív pracuje ako zákazník obchodného domu alebo ako brigádnik, príp. zamestnanec obchodného domu.

Spolupráca s finančnými ústavmi pred uzavretím zmlúv

Operatívna previerka solventnosti účastníkov zmlúv a ich úmysel.

Získavanie údajov o osobnom stave osoby

Získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácií o konaní fyzickej alebo právnickej osoby a ich majetkových pomeroch (osobné údaje o fyzických osobách alebo právnických osobách, ich konanie, ich údaje a schopnosti).

Pátracie služby po osobách a veciach

Pátranie po nezvestných osobách, osobách na pohybe, pátranie po maloletých, mladistvých a ich styky.

Pomoc pri riešení rôznych problémov

Pomoc občanom pri riešení ich problémov rodinných, majetkových, osobných a ich usmernení pri riešení (problémy majetkové, dedenie, rozvod).

Zisťovanie skutočností

Zisťovanie skutočností, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok pred súdom alebo správnym orgánom (zisťovanie nevery, zdravotného stavu v minulosti, ak o to požiada jeden z manželov)